In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

.

Основна цел:
принос за подобряване управлението на отпадъците в страната в съответствие с определената йерархия за управление на отпадъците (превенция, оползотворяване и крайно обезвреждане) и за постигане на съответствие с Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, посредством реконструкцията и модернизацията на съществуващото депо за ТБО в Община Габрово и неговото превръщане в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна.

Специфични цели на проекта:

 • да подобри управлението на отпадъците в общините Габрово и Трявна в съответствие с йерархията за управление на отпадъците за всички жители на регион Габрово, обслужвани от новоизградената регионална система за управление на отпадъците
 • да изгради интегрирана и ефективна регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово, осигуряваща екологосъобразното обезвреждане на количеството битови отпадъци, генерирани в региона, и спомагаща за намаляване на общото количество депонирани отпадъци
 • да съдейства за реализиране на националните цели за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци
 • да съдейства за постигане на националните и европейски хоризонтални политики

Задачи:

 • изграждане на ефективен регионален модел за управление на отпадъците в регион Габрово, осигуряващ екологосъобразното обезвреждане на количеството ТБО, генерирани в региона, и съответно до подобряване управлението на отпадъците в общините Габрово и Трявна в съответствие с йерархията за управление на отпадъците за всички жители в региона, а именно:
 • намаляване на количеството отпадъци предназначени за депониране, чрез изграждане на поносими съоръжения за обезвреждане на биоразградимите отпадъци.
 • предотвратяване (нови за региона мерки насочени към подобряване на организацията по разделяне, събиране и транспортиране на отпадъците, прилагане на принципа „замърсителят плаща” и др.),
 • оползотворяване (мерки за насърчаване на домашното компостиране и оползотворяване на рециклируемите отпадъци),
 • окончателно обезвреждане (изграждане на регионално депо, съответстващо на нормативите). Избраното технологично решение отчита особеностите на целевия регион и социалната поносимост на инвестицията.

Новото депо за ТБО

 • Изграждане на нов регионален експлоатационен участък с максимално разширена свободна площ 18 дка, запечатване и рекултивация на съществуващ експлоатационен участък, разположен в границите на настоящото депо
 • Изграждане на система за централизирано компостиране с площадка за производство на компост по открит способ на територията на самото регионално депо
 • Използване на съществуващата на депото сепарираща инсталация за оползотворяване на рециклируемата фракция и намаляване на отпадъците предвидени за депониране.
 • Въвеждане на двукомпонентна система за разделно събиране на отпадъците на суха и мокра фракция

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент