.
 • 2002 г. Заповед №668/05.12.2002 г. на Областния управител към Областният съвет за регионално развитие на област Габрово за сформиране на работна група по реализацията на проект „Изграждане на регионално депо и предприятие за третиране на ТБО”;

 

 • 2004 г. решение по ОВОС на РИОСВ – В. Търново за инвестиционно предложение: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за битови отпадъци в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините – Габрово и Трявна”

 

 • 2005 – 2011 г. становища и разрешителни от: РЗИ – Габрово; „ВИК“ ООД; Исторически музей – Габрово; РИОСВ – В.Търново; Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен; КЗЗ към Министерство на земеделието и горите; Министерство на здравеопазването; Сектор КАТ-ПП гр. Габрово; РИОКОЗ – Габрово; ОД на МВР, гр. Габрово, звено ПБС; Областно пътно управление - Габрово и др.

 

 • 19.10.2010 г. учредено „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците” в съответсвие с изискванията на ЗУО

 

 • 2009 – 2011 г. изпълнен проект за „Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна”, в рамките на който са изготвени: Актуализация на съществуващ Технически проект за реконструкция и модернизация на общинско депо за ТБО – Габрово до фаза Работен проект; Прединвестицинно проучване, Морфологично проучване, Анализ „Разходи и ползи”, Инвестиционна програма, Актуализация на Заявление за издаване на Комплексно разрешително, подготовка на тръжни документации и Апликационен формуляр.

 

 • 2010 г. Доклад за оценка на съответствието на изготвения Работен проект

 

 • 2011 г. издадено Комплексно разрешително

 

 • 2012 г. издадено Разрешение за строеж

 

 • 22.11.2010 г. получена покана от МОСВ за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“

 

 • 2011 г. - утвърдена „Актуална програма за управление на дейностите по отпадъците на регионалното сдружение на общините Габрово и Трявна”

 

 • 2011 г. - Решения на общинските съвети за кандидатстване по проекта

 

 • 10.08.2011 г. подаден първи вариант на проектното предложение

 

 • 12.03.2012 г. подаден коригиран вариант на проектното предложение с отразени препоръки и забележки на МОСВ

 

 • 14.05.2012 г. подаден окончателен вариант на проекта

 

 • 13.07.2012 г. подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент