.

Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR – 5112122-1-66 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” е подписан на 13.07.2012 г.

В рамките на проекта се предвижда осъществяване на следните дейности: Реконструкция на клетката за депониране; изграждане на площадка за открито компостиране; изграждане на площадка за сепариране на отпадъци; инсталация на модулна пречиствателна станция; инсталация на съоръжение за обезвреждане на депонийния газ; поставяне на ограда; изграждане на зелен пояс; изграждане на мониторингови сондажи; изграждане на площадкова ВиК мрежа; площадково електрозахранване; експлоатационен и контролни пътища; изграждане на външно водоснабдяване и външно електроснабдяване и др.

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ, одобрена от ръководителя на Управляващия орган възлиза на 24 911 189,58 лв. от които 21 174 511,14 лв. от ЕФРР и 3 736 678,44 лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Републикя България, а 1 324 456,72 лв. ще бъде собственото участие на двете общини, които ще ползват бъдещото регионално депо – Габрово и Трявна.

 

Процедури за възлагане на обществени поръчки:   Стойност без ДДС
  Строително-монтажни дейности 16 406 970,72 лв.
  Строителен надзор 485 499,14 лв.
  Авторски надзор 80 916,66 лв.
  Доставка и монтаж на оборудване 2 439 000,00 лв.
  Одит на проекта 100 000,00 лв.
  Мерки за осигуряване на публичност на проекта 49 500,00 лв.

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент