.

Настоящото състояние на инфраструктурата за управление на отпадъците в целевия регион предизвиква редица проблеми. и налага необходимостта от изграждане на ефективен регионален модел за управление на отпадъците в регион Габрово, осигуряващ екологосъобразното обезвреждане на количеството битови отпадъци, генерирани в региона, и съответно до подобряване управлението на отпадъците в общините Габрово и Трявна в съответствие с йерархията за управление на отпадъците за всички жители на регион Габрово.

Общинското депо за ТБО
На територията на Община Габрово съществува законово отредено и организирано едно общинско депо за битови отпадъци. То е локализирано на площ от 140.246дка в имот частна общинска собственост, разположен в м. „Равнището” и м. „Хаджийското” в землището на с. Гръблевци – на 7км северозападно от гр. Габрово и на около 25км среднотранспортно отстояние от Габровските села, включени в системата на организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци.

Габровското общинско депо е въведено в експлоатация през 1984 г. с първоначална проектна площ 128.741дка, която през 2005 г. е увеличена с още 11.50дка. Самото депо е изградено, но остава с незавършено водоснабдяване и електрифициране: липсват обслужваща сграда и кантар, дренажна, газоотвеждаща система, както и съоръжение за пречистване на отпадъчните води и други задължителни елементи на инфраструктурата. Посочените обстоятелства правят депото несъответстващо на изискванията на Наредба № 8/24.09.2004 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци.

На общинското депо се депонират битови и приравнени на битови производствени отпадъци с характер на неопасни (включително отпадъци от ПСОВ), както и строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради, генерирани от гр. Габрово и обслужваните от общинската система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци от Габровски села.

На територията на Община Габрово съществуват и множество законово нерегламентирани сметища по селата, част от които са по-компактни (големи), а други представляват малки селски сметища с характер на повърхностни замърсявания. За премахването на големите сметища е изготвен Комплексен план за поетапно закриване (част от общинската Програма за интегрирано управление на отпадъците), а ликвидирането на малките се осъществява ежегодно от страна на общинската администрация.

Система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци
Дейностите по организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци в Община Габрово са свързани с третиране на твърди битови отпадъци, формирани на територията на общината, с основен източник домакинствата и стопанския сектор.

До края на 2007 г. на територията на общината не е извършвана предварителна обработка на отпадъците преди предаването им за крайно обезвреждане. Единствено утайките от ПСОВ са осушавани на територията на самата пречиствателна станция преди крайното им депониране. Технологията по обезвреждането на отпадъците включва единствено разстилане на слоеве, уплътняване и запръстяване със земни маси.

През 2008 г. системата за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци в Община Габрово включва около 97% от населението, като обхваща за обслужване гр. Габрово и 52 Габровски села. Дейностите се осъществяват от “Благоустрояване” ЕООД – Габрово, която е 100% общинска собственост.

От началото на 2011 г. обхватът на системата за централизирано събиране и транспортиране на битови отпадъци е разширен и включва гр. Габрово и 76 бр. села. Общият процент на обслужваното население достига 99%. Не се обслужва единствено населението, попадащо в много малки урбанизирани територии от типа на селата с единици жилищни имоти и малко на брой жители. До някои от въпросните населени места няма асфалтов път и/или проходимост при зимни условия, което обективно прави невъзможно предоставянето на услугата от технологична и чисто икономическа гледна точка.

Събирането на битови отпадъци се извършва в различни видове съдове, съобразени както с релефните и климатични особености на територията на община Габрово, така и със състоянието на пътната инфраструктура вътре в населените места и между самите тях, със степента и гъстотата на застрояване, в т.ч. с броят на домакинствата, заведенията и учрежденията и потенциалното количество отпадъци, генерирани от тях.

В резултат настъпилите промени в нормативната уредба, регламентираща управлението на отпадъците и отпадъците от опаковки, в края на 2005 г. община Габрово сключва договор с организация за оползотворяване на отпадъците („ЕКОБУЛПАК ” АД) с предмет: „организиране на общинска система за разделно събиране, временно съхранение, сортиране, обработка и транспортиране на отпадъци от опаковки”. През 2006 г. започва пилотното въвеждане на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки с два контейнера (“зелен” за отпадъците от стъкло и “жълт” за отпадъците от хартия, пластмаса и метали) в 35 точки (места) в гр. Габрово, а от началото на 2008 г. броят на местата за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъци е увеличен на 306.

След пускането в експлоатация през м.юли 2007 г. на сепарираща инсталация на общинското депо - от началото на 2008 г. броят на местата за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъци в гр.Габрово е увеличен на 306 бр. места (които остават непроменени и до настоящият момент – 2012г.). в тези места са разположени и се обслужват 100 бр. зелени контейнери (тип “иглу”) предназначени за отпадъците от стъкло и 316 бр. жълти контейнери (тип “бобър”) за отпадъците от хартия, пластмаса и метали. обслужването на съдовете става чрез специализирани автомобили на “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”ЕООД, която има сключен договор с “ЕКОБУЛПАК”АД, като фирма подизпълнител на дейността по разделно събиране на отпадъци на територията на Община Габрово. През 2010 г. договорът е удължен с пет години, като в анекса е включена клауза за автоматично удължаване с още пет години ако няма писмени възражения от страните.

Инсталацията е разположена на площ от 1 дка и е с работен капацитет 4 т/час. Съоръжението позволява сепариране на годната рециклируема компонента от разделно събраните отпадъци от опаковки и (в т.ч.: хко, метали, стъкло и пластмаса) и по този начин допринася за намаляване на количеството битови отпадъци, постъпващи за депониране.

Годните за рециклиране отпадъци от опаковки се балират и транспортират до преработвателните предприятия, извън територията на Община Габрово.

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент