.

Във връзка с обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на оборудване по проект DIR – 5112122-1-66 „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ГАБРОВО”, ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА” 2007-2013 г. ,по пет обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1: Доставка на 1 бр. комбинирана машина включваща модули за рязане, пресяване и смесване; 1 бр. машина за обръщане (аериране); 1 бр. машина за загребване (челен товарач); 1 бр. компактор.

Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на видеонаблюдение и оборудване на административната сграда.

Обособена позиция № 3: Доставка и монтаж на 1 бр. кантарна платформа и оборудване (компютър, принтер, софтуер) към нея; 1 бр. пароструйна машина.

Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на 1 бр. мoдулна пречиствателна станция за отпадни води на принципа на обратна осмоза (комплексна доставка).

Обособена позиция № 5: Доставка и монтаж на 1 бр. инсталация за изгаряне на депониен газ (комплексна доставка)”

 

Община Габрово в качеството й на Възложител, уведомява, че организира две посещения за оглед на Общинско депо за ТБО – Габрово:

- първо посещение на 14.08.2013 г. от 10.30 часа

- второ посещение на 22.08.2013 г. от 10.30 часа

 

За целта е необходимо всеки Участник да заяви с предварение своето участие в  организирания от Възложителя оглед на място преди датата на планираното посещение на телефон: 066/818 384 или на факс: 066/80 93 71. Огледът ще се извърши в присъствието на представител на Възложителя, като се съставя и предава на Участника протокол за извършен оглед.

При огледа на място Участникът се представлява от лицата, посочени в удостоверението за актуално състояние, или посочени и вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията, или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с пълномощно.

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент