.


Във връзка с обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на оборудване по проект DIR – 5112122-1-66 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”, по Приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2007-2013 г.”, включващо – 1 бр. инсталация за изгаряне на депониен газ (комплексна доставка)

Община Габрово в качеството й на Възложител, уведомява, че организира две посещения за оглед  на Общинско депо за ТБО – Габрово:

- първо посещение на 13.03.2014 г. от 10.30 часа

- второ посещение на  21.03.2014 г. от 10.30 часа

За целта е необходимо всеки Участник да заяви с предварение своето участие в организирания от Възложителя оглед на място преди датата на планираното посещение на място на телефон: 066/818 384 или на факс: 066/80 93 71. Огледът ще се извърши в присъствието на представител на Възложителя, като се съставя и предава на Участника протокол за извършен оглед.

При огледа на място Участникът се представлява от лицата, посочени в удостоверението за актуално състояние, или посочени и вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията, или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с пълномощно.

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент