.

Настоящата обществена поръчка се реализира в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в проект DIR – 5112122-1-66 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”, договор за безвъзмездна помощ №. DIR – 5112122 – С001 от 13.07.2012 г., финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд и правителството на Р. България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.

Финансовият инструмент Европейски фонд за регионално развитие е създаден с Регламент на Съвета на ЕС № 1080/2006 от 05.07.2006 г. и отменя Регламент на Съвета № 1783/99.
Европейски фонд за регионално развитие подпомага дейности в сферата на околната среда, залегнали в приоритетите на политиката на ЕС в тази област.

Финансовият инструмент Кохезионен фонд е създаден с Регламент на Съвета на ЕС № 1084/2006 от 11.07.2006 г. и отменя Регламент на Съвета № 1164/94.
Кохезионният фонд подпомага дейности в сферата на околната среда, залегнали в приоритетите на политиката на ЕС в тази област.

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” е разработена по Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007-2013. На база на анализите на текущото състояние, тя залага приоритети в сферата на околната среда, които да бъдат финансирани. Чрез подобрение на базисната екологична инфраструктура оперативната програма ще допринесе за достигане на стратегическата визия за България, а именно: до 2015 България да се превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна страна членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.

Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

Специфичните цели на програмата са изведени както следва:

  • Опазване и подобряване състоянието на водите;
  • Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;
  • Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.

Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." e дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на Министерство на околната среда и водите. Дирекцията е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро финансово управление. В тази връзка, Управляващият орган изпълнява функции и задачи, свързани с разработването и одобрението от Европейската комисия на програмните документи за усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, в рамките на ОП "Околна среда 2007-2013".

В качеството си на Управляващ орган на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", дирекция "Кохезионна политика за околна среда" отговаря за цялата публичност на оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент на Комисията 1828/2006, съдържащ подробни правила за прилагане на Общия регламент 1083/2006.

Междинно звено на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” на Министерство на околната среда и водите.
Междинното звено изпълнява функции и задачи, спрямо бенефициентите, произтичащи от делегираните задачи. В процеса на подготовка, избор и одобрение на операции за финансиране, Междинното звено извършва основно следното: съветва потенциалните бенефициенти при разработване на проектните предложения, извършва детайлна оценка на проектни предложения, преминали успешно формална оценка, извършва оценка на капацитета на потенциалния бенефициент за управление на проекта и подготвя проект на договор с бенефициента.

По отношение на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” орган, отговорен за осъществяване на плащанията към бенефициентите по програмата е Междинното звено.  

„РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”
Бенефициентът Община Габрово е член на „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците” създадено на основание чл. 28, ал. 1 и 4 от Закона за управление на отпадъците и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009-2013). Общините участващи в сдружението са: Габрово и Трявна.
Водеща община, която отговаря за подготовката и управлението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово” е община Габрово, като процентното съотношение на гласовете в сдружението е: 84,4% за община Габрово и 15,6% за община Трявна ( в съответствие с процентното съотношение на броя жители в двете общини). В рамките на споразумение за партньорство са договорени следните отговорности между партньорите в „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците”:

  • Възложител на всички процедури и договори за възлагане по смисъла на ЗОП е община Габрово
  • Собственият финансов принос е в съответствие с процентното съотношение на гласовете в сдружението - 84,4% за община Габрово и 15,6% за община Трявна.
  • Собствеността на изграденото регионално депо е в съответствие с процентното съотношение на гласовете в сдружението - 84,4% за община Габрово и 15,6% за община Трявна.
  • Изградената инфраструктура и цялата регионална система за управление на отпадъците ще бъдат експлоатирани по следния начин: Общинско предприятие – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община Габрово, съгл. чл.52 и чл.53 от ЗОС.

“БЛАГОУСТРОЯВАНЕ” ЕООД e настоящият оператор на съществуващото и експлоатирано до момента Габровско общинско депо за ТБО (твърди битови отпадъци) - на база сключен Договор с период на действие: 2009-2013 г. с Община Габрово за изпълнение на дейностите по: събиране и транспортиране на битови отпадъци, образувани от населението на територията на гр. Габрово и 76 бр. Габровски села, поддръжка на общинското депо и поддръжка чистотата на територията на гр. Габрово, в т.ч. зимно поддържане. Дружеството е 100% общинска собственост. “Благоустрояване”ЕООД-Габрово е в договорни отношения и с “Екобулпак”АД-София, като фирма-подизпълнител на дейността по разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки на територията на община Габрово и като оператор на сепариращата инсталация пуснатата в експлоатация от 2007 г. на Габровското общинско депо .

“ЕКОБУЛПАК”АД – София е организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която притежава сключен Договор от 01.07.2005 г. с Община Габрово, с предмет: “организиране на общинска система за разделно събиране, временно съхранение, сортиране, обработка и транспортиране на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на нейна територия”. На база сключен Анекс между страните от 28.06.2010 г. срокът на действие на Договора е удължен с още 5 години. Дейността по Договора се финансира изцяло от “ЕКОБУЛПАК” АД – гр.София, за сметка на което дружеството се явява собственик на разделно събрания отпадък (годен за рециклиране и последващо оползотворяване). Дружеството представлява собственик и на сепариращата инсталация, която е пусната в действие през м. юли 2007 г. на територията на Габровското общинско депо за неопасни отпадъци - близо до неговия “ВХОД”. Инсталацията заема обща площ от порядъка на 1 дка и е пусната в експлоатация със статут на: “Площадка за временно сортиране на отпадъци”.

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент